Maheshpur

Shiv Temple
Shiv Temple at Maheshpur
Ancient Architecture
Ancient Architecture & stair case at Maheshpur
Front View Of Ancient Temple
Ancient Temple architecture at Maheshpur
Rear View Of Ancient Temple
Ancient Temple architecture & stones at Maheshpur
Stone Carving
Stone Carving & Idol making at Maheshpur