बंद करे

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम(1) 2023 -सप्ताहवार दावा/आपत्ति फार्म 9,10,11,11 क,11 ख

09-लुण्ड्रा
09-11-2022 To 15-11-2022

11-सीतापुर
09-11-2022 To 15-11-2022

09-लुण्ड्रा
24-11-2022 To 01-12-2022

11-सीतापुर
24-11-2022 To 01-12-2022

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम(2) 2023 -सप्ताहवार दावा/आपत्ति फार्म 9,10,11,11 क,11 ख